Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Karol Bąk    Katarzyna Bułka-Matłacz   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp
Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski
Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

PATRIZIA COMAND ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Brera (Włochy) w 1972 roku.
W 1991 roku z Wenecji przeprowadza się na dłuższy czas do Ameryki Środkowej (El Salvator, Guatemala i Meksyk). Właśnie te kraje wywarły na artystkę największy wpływ, radykalnie ją przeobrażając, tym samym zmieniając interpretację światła i koloru w jej twórczości, która w tym okresie oscylowała wokół niezwykle ekspresyjnych portretów seniorów, kobiet, dzieci i “campesinos” .
Po powrocie do Włoch jej działalność wystawiennicza, skupiająca się od tego czasu na tematyce fantastycznej, koncentruje się na rynku zagranicznym: od Europy (Austria, Belgia, Białoruś, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Węgry), po Japonię i Turcję (gdzie w 2005 roku zdobywa 1 nagrodę w Biennale Ankary) oraz Maroko i Meksyk.
W 2007 roku wystawiła na elewacji Duomo w Mediolanie dwa ogromne płótna (10x20m każdy) zatytułowane “Niebo nad Mediolanem”, które obecnie znajdują się w Watykanie.
Oprócz nagród zagranicznych, twórczość artystki zostaje doceniona również we Włoszech. Wystawia podczas 54° BIENNALE W WENECJI, w 2011 roku, EXPO w Mediolanie, w 2015 r. oraz TRIENNALE w Rzymie, w 2017 r.
Równolegle do twórczości o charakterze fantastycznym, zajmuje się cały czas porteretami. Jej obrazy przedstawiające papieża Benedykta XVI (2005) oraz papieża Franciszka (2013) znajdują się w “Sali Papieskiej” Bazyliki Superga w Turynie. W 2016 roku artystka wystawiła portret nagrodzonej Noblem Rity Levi Montalcini w FRAUENMUSEUM w Bonn (Niemcy).
W 2014 roku Patrizia kończy wielkie dzieło “Statek Szaleńców” o wymiarach 2x9 metrów, które wystawione jest w ważnych salach ekspozycyjnych takich jak: Fondazione FGS , Labirinto della Masone oraz Museo di Palazzo Cipolla w Rzymie.
Jej obrazy znajdują się w kolekcjach publicznych oraz prywatnych we Włoszech i za granicą oraz jest obecna w Archiwum “National Museum of Women in the Arts” w Waszyngtonie (USA).

PATRIZIA COMAND, Corbetta (Mi), graduated from the Brera Academy of Fine Arts in 1972.
In 1991, from Venice, he moved for a long time to Central America (El Salvador, Guatemala and Mexico). And it is precisely the stay in those countries that will influence from now on, radically changing it, the interpretation of light and color in his works, which at that time focus on portraits of old men, women, children and "campesinos" of great expressive impact.
Back in Italy, her exhibition activity, focusing now on works with a decidedly fantastic orientation, moves mainly abroad: from Europe (Austria, Belgium, Belarus, France, Germany, Holland, Poland, Portugal, Czech Republic, Spain, Switzerland, Hungary), Japan to Turkey (where in 2005 he received the 1st prize at the Ankara Biennale), Morocco and Mexico.
In 2007 he exhibited on the facade of the Milan Cathedral 2 large "teleri" (m.10 x 20 each) entitled "Il cielo sopra Milano" which are now in the Vatican.
As well as abroad, her work also receives important awards in Italy, participating in many important exhibitions including the 54th BIENNIAL of Venice in 2011, the EXPO in 2015 and the TRIENNALEdi Roma in 2017.
Parallel to the most personal and fantastic, there is a genre that has never abandoned, that of portraiture. His are the official portraits of Pope BENEDICT XVI (2005)), and of Pope FRANCIS (2013) for the "Hall of the Popes" of the Basilica of Superga (To). In 2016 he exhibited the portrait of the Nobel Prize RITA LEVI MONTALCINI at the FRAUENMUSEUM in Bonn (Germany).
In 2014 THE  SHIP OF FOOLS ends, a great work of 2 meters x almost 9 in length, which begins a very intense exhibition process, is presented in important locations, including the FGS Foundation, the Labyrinth of Mason of the famous international publisher FRANCO MARIA RICCI and the Palazzo Cipolla Museum in Rome.
Since 2006 he has been part of the international group "Libellule" which exhibits annually at the Grand Palais in Paris.
His works are found in public and private collections in Italy and abroad and is present in the Archives of the "National Museum of Women in the Arts" in Washington (USA)

PATRIZIA COMAND, Corbetta (Mi), si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1972.
Nel 1991, da Venezia, si trasferisce per un lungo periodo in Centro America (El Salvador, Guatemala e Messico). Ed è proprio il soggiorno in quei paesi che influenzerà d’ora in poi, cambiandola radicalmente, l’interpretazione della luce e dei colori nelle sue opere, che in quel periodo si focalizzano su ritratti di vecchi, donne, bambini e “campesinos” di grande impatto espressivo.
Tornata in Italia , la sua attività espositiva, incentrata da ora su opere di orientamento più decisamente fantastico, si sposta prevalentemente all’estero:  dall’Europa  (Austria, Belgio, Bielorussia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Ungheria), al Giappone sino alla Turchia (dove nel 2005 riceve il 1° premio alla Biennale di Ankara), al Marocco e al Messico.
Nel 2007 espone sulla facciata del Duomo di Milano 2 grandi “teleri” (m.10 x 20 cad.) intitolati “Il cielo sopra Milano” che si trovano ora in Vaticano.
Oltre che all’estero il suo lavoro riceve importanti riconoscimenti anche in Italia partecipando a molte importanti esposizioni tra cui la 54°BIENNALE  di Venezia nel 2011, all’ EXPO nel 2015, e alla TRIENNALE di Roma nel 2017.
Parallelamente a quello più personale e fantastico, c’è un genere che non ha mai abbandonato, quello della ritrattistica. Suoi sono i ritratti ufficiali del Pontefice BENEDETTO XVI° (2005)), e di papa FRANCESCO (2013) per la “Sala dei Papi” della Basilica di Superga (To). Nel 2016 espone il ritratto del Premio Nobel RITA LEVI MONTALCINI al FRAUENMUSEUM di Bonn (Germania).
Nel 2014 termina LA NAVE DEI FOLLI , una grande opera di 2 metri x quasi 9 di lunghezza, che comincia un iter espositivo molto intenso, viene infatti presentata in importanti sedi, tra cui la Fondazione  FGS , il Labirinto della Masone del famoso editore internazionale FRANCO MARIA RICCI e il Museo di Palazzo  Cipolla a Roma.
Dal 2006 fa parte del gruppo internazionale “Libellule” che espone annualmente al Grand Palais di Parigi.
Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero ed  è presente nell’Archivio del “National Museum of Women in the Arts” di Washington (USA).


Dama z łasiczką; akryl na płótnie; 50x40 cm
Lady with a weasel; acrylic on canvas; 50x40 cm
Die Dame mit einem Hermelin; Acryl auf Leinwand; 50x40 cm
La dama con l’ermellino; acrilico su tela; 50x40 cm


Kuszenie; akryl na płótnie; 50x40 cm
The temptation; acrylic on canvas; 50x40 cm
Die Versuchung; Acryl auf Leinwand; 50x40 cm
La tentazione; acrilico su tela; 50x40 cm


Cheese!
akryl na płótnie; 50x40 cm
acrylic on canvas; 50x40 cm
Acryl auf Leinwand; 50x40 cm
acrilico su tela; 50x40 cm