magical dreams III

Micha Lobi

MICHA LOBI urodził się na Syberii w 1966 r. Żyje i pracuje w Rosji. Już jako chłopiec uwielbiał malować, wbrew woli rodziców. Lobi studiował fizykę i matematykę, a następnie, po służbie wojskowej wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych.
Jego twórczość inspirowana jest przez niemieckich artystów: A. Dürera, H. Holbeina oraz flamandzkich mistrzów XV i XVI w. W przeciwieństwie do średniowiecznych malarzy, którzy często malowali na zlecenie, Micha kieruje się wyłącznie własnymi inspiracjami. Kontempluje swoją pracę jako rodzaj martwej natury, gdzie wstawia zamiast wazonów i owoców różne elementy wyjęte ze średniowiecza i współczesności. Mówi: Dla mnie jest bardzo ważne, aby zapewnić połączenie pomiędzy każdym widzem i każdym moim obrazem. To jest podobne do słuchania utworu muzycznego, który wywołuje różne emocje w każdym z nas.
Micha koncentruje się przede wszystkim na malarstwie olejnym, ale bliskie są mu: ilustracja, grafika, portrety, osiągając niesamowite efekty w tych dziedzinach sztuki. Brał udział w międzynarodowych wystawach w Holandii, Niemczech, Francji i w Polsce.MICHA LOBI was born in Siberia in 1966, and lives and works in Russia. Already as a boy he enjoyed painting against the advice of his parents. Lobi studied Physics and Mathematics at the university, then after military service, he entered the academy of arts. His thoughts and inspiration, but also his ideal of beauty have been influenced by the German painters Dürer and Holbein, as well as by Flemish art of the 15th and 16th century. In contrast to the medieval painters, who often worked by order, Micha Lobi paints only following his inspiration.
He contemplates his works as a kind of still life, where he puts instead of vases and fruits different elements and figures from the Middle Ages and the modern epoch. Micha´s opinion is: “Firstly it’s of great importance to me to provide every spectator with his own association combined with every painting. It can be compared with a piece of music, which sets off different emotions for each of us.” Lobi concentrates his artistic activities mainly on oil painting, but also as an illustrator, graphic artist and portraitist he has achieved something truly amazing.MICHA LOBI é um pintor russo, nasceu em 1967 na Sibéria. Em seu trabalho, o estilo surrealista (ou talvez realismo fantástico) é evidente. Ele se inspira a partir de obras que foram feitas no XV e no século XVI na Europa. Pode-se perceber claramente uma influência de Hieronymus Bosch.
Contextualizando sua obra, Lobi rejeita o caráter superficial da arte, facilmente acessível em nosso mundo atual, dominado pelo tecnologia e multi-mídia. Por sua vez, ele quer que as pessoas realmente olhem e descubram o conteúdo de suas pinturas, tornando-as tão interessantes e surpreendentes quanto possível.

Żadnych Świętości; olej na płycie; 23,5x33 cm
No Saints; oil on panel; 23,5x33 cm
Keine Heiligen; Öl auf Tafelbild; 23,5x33 cm


Die Scurra (Joker); olej na płycie, oil on panel, Öl auf Tafelbild; 26x42.5 cm


Podejście; olej na płycie; 22x28,5 cm
Approach; oil on panel; 22x28,5 cm
Das Herannahen; Öl auf Tafelbild; 22x28,5 cm


Holiday; olej na płycie, oil on panel, Öl auf Tafelbild; 21x29,5 cm