Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Mateusz Grobelny   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Jacek Opała   José Parra
Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi
Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz
Christophe Vacher    Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

MICHA LOBI urodził się na Syberii w 1966 r. Żyje i pracuje w Rosji. Już jako chłopiec uwielbiał malować, wbrew woli rodziców. Lobi studiował fizykę i matematykę, a następnie, po służbie wojskowej wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych.
Jego twórczość inspirowana jest przez niemieckich artystów: A. Dürera, H. Holbeina oraz flamandzkich mistrzów XV i XVI w. W przeciwieństwie do średniowiecznych malarzy, którzy często malowali na zlecenie, Micha kieruje się wyłącznie własnymi inspiracjami. Kontempluje swoją pracę jako rodzaj martwej natury, gdzie wstawia zamiast wazonów i owoców różne elementy wyjęte ze średniowiecza i współczesności.
Mówi: Dla mnie jest bardzo ważne, aby zapewnić połączenie pomiędzy każdym widzem i każdym moim obrazem. To jest podobne do słuchania utworu muzycznego, który wywołuje różne emocje w każdym z nas.
Micha koncentruje się przede wszystkim na malarstwie olejnym, ale bliskie są mu: ilustracja, grafika, portrety, osiągając niesamowite efekty w tych dziedzinach sztuki.
Brał udział w międzynarodowych wystawach w Holandii, Niemczech, Francji i w Polsce.
Bierze udział w MAGICAL DREAMS od pierwszej edycji.

MICHA LOBI was born in Siberia in 1966, and lives and works in Russia. Already as a boy he enjoyed painting against the advice of his parents. Lobi studied Physics and Mathematics at the university, then after military service, he entered the academy of arts.
His thoughts and inspiration, but also his ideal of beauty have been influenced by the German painters Dürer and Holbein, as well as by Flemish art of the 15th and 16th century. In contrast to the medieval painters, who often worked by order, Micha Lobi paints only following his inspiration.
He contemplates his works as a kind of still life, where he puts instead of vases and fruits different elements and figures from the Middle Ages and the modern epoch.
Micha´s opinion is: Firstly it’s of great importance to me to provide every spectator with his own association combined with every painting. It can be compared with a piece of music, which sets off different emotions for each of us.
Lobi concentrates his artistic activities mainly on oil painting, but also as an illustrator, graphic artist and portraitist he has achieved something truly amazing.

obrazy z poprzednich wystaw Magical Dreams
paintings from previous exhibitions Magical Dreams
die Gemälde von früheren Ausstellungen Magical Dreams